A Társadalmi Megújulás Operatív Program  Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése című /TÁMOP-3.4.1.A-08/2-2009-0007 azonosító számú/ pályázaton a gyulai Liceul, Scoala Generala si Caminul de Elevi Romanesc „Nicolae Balcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium főpályázóként, a Kompetencia-alapú oktatási programcsomag elkészítése a román kisebbségi, kétnyelvű iskolák 10-14 éves korú tanulói számára címmel beadott projektjével 35.400.000Ft vissza nem térítendő 100%-os mértékű támogatásban részesült.
  A projekt során a főpályázó egy olyan oktatási programcsomagot tervez megvalósítani a hazai kétnyelvű román nemzetiségi iskolák diákjai számára, amely összhangban áll az új, kompentencia-alapú fejlesztési követelményekkel, igazodik a nyelvi igényekhez és a tanulók életkori sajátosságaihoz; ismeretanyagában, nyelvhasználatában, szerkezetében, módszereiben egyaránt megfelel korunk elvárásainak.


  Elérhetőségeink:
Cím: 5700. Gyula, Líceum tér 2.sz.
Információ: Tel./Fax.:66/463-161
E-mail: titkarsag@balcescu.sulinet.hu

Pályázat állapota:

2011.01.15.

A Kompetencia-alapú oktatási programcsomag, amely a TÁMOP-3.4.1./A-08/2-2009-0007 kódszámú projekt alapján valósul meg a román kisebbségi, kétnyelvű iskolák 10-14 éves korú tanulói számára, a pályázatban jelölt ütemezés szerint készül.
Az ütemterv első szellemi produktuma a kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve, amely az 5-8. évfolyamosok számára készült, megalapozott előzetes szakmai dialógust követően.
A kerettanterv középpontjában a gyakorlatközpontú nyelvoktatás, a szövegértési és szövegalkotási
kompetencia fejlesztése, valamint a sokoldalú személyiségformálás áll.
A különböző évfolyamokra bontott témakörök diákbarát módon veszik figyelembe az életkori sajátosságokat és a fokozatosság elvét követik. Valamennyi fejezet jelöli a képességfejlesztési fókuszokat (tematikus, szövegértési, szövegalkotási) az ajánlott tevékenységeket; a tananyagtartalmakat, továbbá keresi a kapcsolatot a különböző műveltségi területekkel, és
megfogalmazza a követelményeket.
A kerettanterv számos olyan irodalmi és nem - irodalmi szöveget jelöl, amely eddig nem szerepelt a
tananyagként (például a modern gyermekirodalom gyöngyszemeiből).
A kompetenciafejlesztő programcsomag kerettanterve románul és magyarul egyaránt szolgálja a kétnyelvű kisebbségi oktatást.

2011.03.31.

A kerettantervvel összhangban elkészült az 5. osztályos Román nyelv és irodalom tankönyv valamint a munkafüzet és a tudásszintmérő füzet kézirata
Témakörei: iskola, család, szülőföld, játék, barátság, történetek állatokról, természeti elemek, vissza a
meséhez…
A modern, diákbarát tankönyv elsősorban a hatékony román nyelvtanításra teszi a hangsúlyt, de ugyanakkor különös figyelmet fordít a különböző kompetenciák (életpálya – építési kompetencia, szociális, állampolgári…) fejlesztésére is.
A gondosan kiválasztott szövegek egy időben fejlesztik a diákok szókincsét, etikai és esztétikai befogadó képességét. Minden részterületen hasznosítható (nyelv) tudásra, a szép iránti fogékonyságra, barátságra, emberségre a növény - és állatvilág szeretetére nevel. Gyakorlatias, de ugyanakkor fejlett elvonatkoztató képességgel rendelkező befogadó formálása a cél.
A tankönyv a modern kor gyermekéhez közel álló szövegekkel egy időben nevel identitástudatra,
európaiságra és világpolgárságra. Fontosnak tartja a helyi, az európai és az egyetemes értékek iránti
érdeklődést és tiszteletet. Fejlett módszertani apparátusa feltételezi a modern IST-eszközök használatát.
Prezentációs anyagok összeállítására egyéni és csoportos munkában egyaránt lehetőséget ad.
A régi, jól bevált és az új módszerek egyaránt a jól felkészült, tág látókörű, érdeklődő és cselekvő ember képzését szolgálják. A munkafüzet minden részterületen harmonizál a tankönyvvel és a praktikus, a minden beszédhelyzetben aktualizálható szókincsfejlesztésre és a logikusan gondolkodó, kreatív tanuló oktatására teszi a hangsúlyt. Lehetőséget ad a differenciált feladatmegoldásra.
Az 5. osztályos Román nyelv és irodalom tankönyv valamint a munkafüzet és a tudásszintmérő füzet kéziratának szakmai és nyelvi lektorálása is elkészült, jelenleg szerkesztés alatt áll.

2012.03.29.

Pályázati tájékoztató

A kerettantervvel összhangban elkészült az 5. osztályos Román nyelv és irodalom tankönyv valamint a munkafüzet és a tudásszintmérő füzet imprimatúrája. Megtörtént az 5. osztályos tankönyv tankönyvvé nyilvánítása, a munkafüzeté pedig folyamatban van.
A hatodik osztályos programcsomag kéziratai erőteljes javításra szorultak, a szakmai bizottság visszaadta azokat a szerzőnek korrigálás végett. Ezért ennek a programcsomagnak jelenleg folyik a lektorálása.
A hetedikes programcsomag megalkotásával, a pályázat időben történő megvalósítása végett, Florin Cioban személyében, másik szerzőt bíztunk meg, ő az ELTE Román Tanszékének lektora, számos publikáció szerzője. Meg is kötöttük vele a szerződéseket a tankönyvcsomag mindhárom elemére. A tanár úr a februári határidőre pontosan teljesítette a vállalását, így a tankönyv már a szerkesztés és a grafikai munkálatok végén tart, a munkafüzet kézirata pedig lektorálás alatt áll. A programcsomag elemei tartalmi, szerkezeti és módszertani szempontból egyaránt logikusan, jól átgondolva épülnek rá az 5. és a 6. osztályos tankönyvekre és munkafüzetekre. A hasznosítható nyelvtudásra helyezik a hangsúlyt. Módszertani készletük színes, gazdag és újszerű. Lehetőséget adnak a különböző kompetenciák fejlesztésére, az egyéni és a csoportos munkaformák alkalmazására.
Az 5-8. osztályos tanári kézikönyv megalkotása is - a fentiek következtében- e két szerző közös munkájának eredménye lesz. Mivel a kézikönyvet nem szükséges tankönyvvé nyilváníttatni, remélhetőleg, a tervezett időtartamon belül be tudjuk fejezni a pályázatban foglaltak megvalósítását.
A nyilvánosság érdekében iskolánk honlapján és a hazai román nemzetiségi sajtóban folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket a pályázat menetéről, aktuális állapotáról.

 

2012.09.14

TÁMOP-3.4.1.A-08/2-2009-0007

Elkészült a Társadalmi Megújulás Operatív Program : Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése című pályázaton nyertes: Kompetencia-alapú oktatási programcsomag elkészítése a román kisebbségi, kétnyelvű iskolák 10-14 éves korú tanulói számára című, az intézményünkben megvalósuló projekt első programcsomagja, az 5. osztályos, amelyet 120 példányban rendeltek meg a kiadótól a hazai kétnyelvű román iskolák.

2012.10.04

2012. 10. 04-én intézményünk kupolás dísztermében a Kompetencia-alapú oktatási programcsomag elkészítése a román kisebbségi, kétnyelvű iskolák 10-14 éves korú tanulói számára című /TÁMOP-3.4.1.A-08/2-2009-0007 azonosító számú/ projekt keretében sajtótájékoztatót tartottunk.
A rendezvényen megjelentek a hazai román média képviselői: a két román hetilap, és a szegedi körzeti stúdió román szerkesztőségének képviselői, valamint a Gyulai Hírlap, a Gyula TV és a www.vitalap. hu országos internetes újság munkatársai. Az összejövetelen a projekt szakmai vezetője, Czeglédiné dr. Gurzó Mária tájékoztatta a résztvevőket a megvalósult eredményekről, és a munkafüzetek szerzőinek, Szőlősiné Kondoros Beátának és Kóráné Cséffán Tündének a közreműködésével bemutatta az elkészült tankönyveket.
A projekt menedzsere, Pilánné Ruzsa Ildikó pedig a lebonyolítás folyamatáról beszélt. A sajtótájékoztató végén a sajtó képviselőinek kérdéseire adott válaszokkal zárult.

2012.11.12

2012. 11. 12-én megtartottuk a Kompetencia-alapú oktatási programcsomag elkészítése a román kisebbségi, kétnyelvű iskolák 10-14 éves korú tanulói számára című /TÁMOP-3.4.1.A-08/2-2009-0007 azonosító számú/ projekt záró rendezvényét.
A rendezvényen megjelentek a pályázat lebonyolításában közreműködő partnereink, a hazai nemzetiségi kétnyelvű román iskolák képviselői: igazgatói, tanárai és a média képviselői.
Az összejövetelen bemutattuk az elkészült taneszközök imprimatúráit, az egész programcsomagot, és jelképesen „átadtuk” azt a célközönségnek, valamint köszönetünket fejeztük ki a támogatók és a közreműködők felé.